Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Костадин Невенов

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

13.07.2020 - 1:00 pm

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 13.07.2020 (понеделник), со почеток во 13.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Костадин Невенов, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Анализа на параметрите за трансформација од државниот во европскиот геодетски датум

MORE DETAIL