Одбрана на магистерска со користење на средствата за електронска комуникација, Сашо Мојсовски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

19.05.2020 - 10:00 am

End

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 19.05.2020 (вторник), со почеток во 10.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Сашо Мојсовски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Споредба на постапките за воведување на масовна проценка н анедвижностите во Република Северна Македонија и некои европски земји

MORE DETAIL