Одбрана на магистерска, Филип Арсеновски

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

20.11.2020 - 2:00 pm

End

Address

примена на средства за електронска комуникација   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

На ден 20.11.2020 (петок), со почеток во 14.00 часот, со примена на средства

за електронска комуникација, при Градежен факултет во Скопје,

кандидатот Филип Арсеновски, дипл.геод.инж.

јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 
Динамички елементи како основа за симулација на просторни појави

MORE DETAIL