Одбра на магистерска, Лилјана Ќаевска

graduationjpgforblog-e1491827091431
одбрана на магистерска

Start

17.07.2018

End

Address

Градежен факултет, сала за состаноци   View map

УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’

ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Втор циклус на студии

СООПШТЕНИЕ

 

 

На ден 17.07.2018. (понеделник), со почеток  во 12.00 часот во Салата за состаноци при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката Лилјана Ќаевска, дипл. град. инж. јавно ќе ја брани магистерската работа под  наслов :

 

 

 

Современ пристап при зонирање на притисокот во дистрибутивните мрежи кај водоснабдителните системи

                                                                                       

MORE DETAIL