д-р Алексовски Грозде

DSC_6277 -Проф.д-р Грозде Алексовски

д-р Алексовски Грозде

Редовен професор

локал 216

Проф. д-р Грозде Алексовски e член на Катедрата за теорија на конструкции и компјутерска анализа. Дипломирал во 1980 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ, магистрирал во 1986 година а докторирал во 2007 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус го предава следниот предмет: „Како функционираат градбите“ на листата на УКИМ. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Теорија на површински носачи“, „ Метод на конечни елементи“ и „Оптимизација на конструкции“ на СП Градежништво-конструктивна насока. На третиот циклус ги предава следните предмети: „ Нумеричка анализа и методи на оптимализација во инженерството“ и „ Статичка и сеизмичка анализа на бетонски брани со придружните објекти“ на СП Градежништво.