д-р Доневска Катерина

DSC_6478 Проф.Д-р Катерина Доневска

д-р Доневска Катерина

Редовен професор

локал 132

Проф. д-р Катерина Доневска e член на Катедрата за водоснабдување, канализација и мелиорации. Дипломирала на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1985 година, магистрирала во 1991 година а докторирала во 2001 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Системи за одводнување“ и „ Системи за наводнување“ на СП Градежништво и „Градежништво и животна средина“ на СП Градежништво и СП Геотехника. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Хидромелиоративни системи“ и „ Депонии“ на СП Градежништво- хидротехничка насока, како и „ Управување со комунален цврст отпад“ и „ Оценка на влијанието врз животната средина“ на СП Инженерство на животна средина и ресурси. На третиот циклус го предава следниот предмет: „ Управување со хидромелиоративни системи“ на СП Градежништво.

Линкови

CV