д-р Митовски Стевчо

DSC_6389 Доц.Др Стевчо Митоски

д-р Митовски Стевчо

Доцент

локал 136

Доц. д-р Стевчо Митовски e член на Катедрата за хидротехнички објекти. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2005 година, магистрирал во 2009 година а докторирал во 2015 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус го предава следниот предмет: „ Брани и акумулации “. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Хидројазли “, „ Бетонски брани – одбрани поглавја“ на СП Градежништво- хидротехничка насока, како „ Еколошки аспекти на акумулации и јаловишта“ од листата на УКИМ. На третиот циклус го предава следниот предмет: „Статичка и динамичка анализа на бетонски брани“ на СП Градежништво.