д-р Насевски Митре

д-р Насевски Митре

Доцент

локал 150

Доц. д-р Митре Насевски e член на Катедрата за виша геодезија. Дипломирал на Градежен факултет во Белград, Србија во 1980 година каде и магистрирал во 1992 година а докторирал во 1996 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Теорија на грешки“, „Геодетски израмнувања“, „Виша геодезија“ и „ Геодетска пракса 2“на СП Геодезија. На втор циклус ги предава следните предмети: „Национални геодетски мрежи“, „Оптимизација на геодетски мрежи“, „Гравиметрија“, „Геодетска астрономија“ и „Параметарски израмнувања “ на СП Геодезија.