д-р Петковски Љупчо

DSC_6263 Проф.д-р Љупчо Петковски

д-р Петковски Љупчо

Редовен професор

локал 135

Проф. д-р Љупчо Петковски e член на Катедрата за хидротехнички објекти. Дипломирал на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 1983 година, магистрирал во 1991 година а докторирал во 1997 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Хидротехнички конструкции “, „ Основи на хидроенергетика “ и „ Водостопански системи “на СП Градежништво, како и „ Водостопанство и хидротехника “ од листата на УКИМ. На втор циклус ги предава следните предмети: „Хидроенергетски објекти “ и „Насипни брани – одбрани поглавја “, „Оптимизација на хидросистеми“ и „ Симулациони модели на хидросистеми“ на СП Градежништво- хидротехничка насока, како „Економика на водни ресурси “ од листата на УКИМ и „Управување со водни ресурси“ на СП Инженерство на животна средина и ресурси. На третиот циклус ги предава следните предмети: „ Статичка и динамичка стабилност на насипни брани “ и „ Хидроелектрични централи – одбрани поглавја“ на СП Градежништво.

 

Линкови

CV