д-р Пешевски Игор

DSC_6300 Доц.д-р Игор Пешевски

д-р Пешевски Игор

Доцент

локал 239

Доц. д-р Игор Пешевски e член на Катедрата за геотехника. Дипломирал на Рударско-геолошки факултет во Штип при УГД во 2008 година, магистрирал во 2009 година и докторирал во 2015 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети:

„Инженерска геологија“ на СП Градежништво, „Применета хидрогеологија“, „Геотехнички истражувања“, „Подобрување на карпи“, „Механика на карпи“, „Основи на инженерска сеизмологија“, „Геотехника кај рударски работи“, „Геохемија на средината“, „Свлечишта“, „Геотехничка пракса“ и „Геотехника во заштита на животна средина “на СП Геотехника. На втор циклус ги предава следните предмети: „Стабилност и санација на косини“ и „Проценка на ризици во геотехника“.