д-р Чурилов Сергеј

DSC_6460 Доц.д-р Сергеј Чурилов

д-р Чурилов Сергеј

Вонреден професор

локал 110

Вонр. проф. д-р Сергеј Чурилов e член на Катедрата за теорија на конструкции и компјутерска анализа. Дипломирал во 2001 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ, магистрирал во 2007 година а докторирал во 2012 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во рамки на школата за докторски студии SEEFORM. На прв циклус ги предава следните предмети: „ CAD ориентиран софтвер“, „ Ѕидани конструкции“, „ Основи на информатика“ на СП Градежништво и „Информатика“ на листата на УКИМ. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Инженерско моделирање“ и „ Ѕидани конструкции“ на СП Градежништво-конструктивна насока. На третиот циклус го предава следниот предмет: „ Моделирање и анализа на ѕидани конструкции“ на СП Градежништво.