д-р Ѓорѓиев Ванчо

д-р Ѓорѓиев Ванчо

Редовен професор

локал 249

Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев e член на Катедрата за геодезија. Дипломирал на Градежен факултет во Белград, Србија во 1980 година каде и магистрирал во 1992 година а докторирал во 1996 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „Катастар“ и „Менаџмент со недвижности“ на СП Геодезија и „Геоинформациони системи“ на Архитектонски факултет при УКИМ. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Современ катастар “, „Администрирање со недвижности“ и „Земјишни информациони системи“ на СП Геодезија, „Катастар на недвижности“, „Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштитата на животната средина“, „Земјишни информациони системи“ и „Масовна проценка со Гео ИС “ на СП Менаџмент со недвижности.