м-р Геговски Томе

Асс. м-р ТОМЕ ГЕГОВСКИ denes 04799 01

м-р Геговски Томе

Асс. м-р Томе Геговски e член на Катедрата за виша геодезија. Дипломирал во 2015 година на Градежениот факултет – Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2018 година. Моментално е студент на трети циклус – докторски студии на истиот факултет.

На прв циклус на студиите по геодезија одржува вежби по следните предмети: ”Виша геодезија”,  ”Инженерска геодезија”, ”Просторно планирање”,  и ”Геодетска пракса 2”.

На вториот циклус на студиите по геодезија одржува вежби по следните предмети: ”Применета геодезија” и “Далечинска детекција”.