м-р Геговски Томе

м-р Геговски Томе

Асс. м-р Томе Геговски e член на Катедрата за виша геодезија. Дипломирал во 2015 година на Градежен факултет – Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2018 година. Држи вежби по следниве предмети на Катедрата за виша геодезија: “Основи на геодезија”, “Геодезија 1”, “Геодетска пракса 1” и “Просторно планирање”.