м-р Милкова Кристина

DSC_6355 М-р кристина Милкова

м-р Милкова Кристина

Докторанд

локал 147

М-р Кристина Маневска e член на Катедрата за теорија на конструкции и компјутерска анализа. Дипломирала во 2010 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирала во 2011 година. Запишана е на докторските студии при УКИМ. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за теорија на конструкции и компјутерска анализа.