м-р Недевска Ивона

Ивона Недевска

м-р Недевска Ивона

Ас. м-р Ивона Недевска e член на Катедрата за железници. Дипломирала на Градежниот факултет во Скопје при УКИМ во 2014 година, а магистрирала во 2017 година на Градежниот факултет во Скопје при УКИМ. На прв циклус одржува вежби од следните предмети: „Железници“, „Проектирање железници“, „Долен строј на сообраќајници“,  „Горен строј на железници“ и „Одржување на железници“ на СП Градежништво и „Основи на сообраќајници“ на СП Геодезија. На втор циклус одржува вежби од следните предмети: „Компјутерско проектирање“, „Сообраќајна економија“ и „Процена на проекти од транспортната инфраструктура“ на СП Градежништво – транспортна инфраструктура.