м-р Ристов Ристе

Ристе Ристов

м-р Ристов Ристе

Ас. м-р Ристе Ристов e член на Катедрата за патишта. Дипломирал на Градежниот факултет во Скопје при УКИМ во 2006 година, а магистрирал во 2012 година на Градежниот факултет во Скопје при УКИМ. На прв циклус одржува вежби од следните предмети: „Патишта“, „Проектирање патишта“ „Патни јазли“ и „Горен строј на патишта“ на СП Градежништво и „Основи на сообраќајници“ на СП Геодезија. На втор циклус одржува вежби од следните предмети: „Проектирање патишта II“, „Градски сообраќајници“, „Градски сообраќајници II“, „Ревизија на безбедноста на патиштата“ и „Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта“ на СП Градежништво – транспортна инфраструктура.