м-р Касаповски Филип

м-р Касаповски Филип

Докторанд

локал 139

М-р Филип Касаповски e член на Катедрата за геодезија. Дипломирал во 2013 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ каде и магистрирал во 2015 година. Запишан е на докторските студии при Универзитетот за архитектура, градежништво и геодезија во Софија, Бугарија. Држи вежби по поголем број предмети на Катедрата за геодезија и Катедрата за Виша геодезија.