д-р Ѓешовска Виолета

DSC_82_1

д-р Ѓешовска Виолета

Вонреден професор

локал 246

Доц. д-р Виолета Ѓешовска e член на Катедрата за хидраулика, хидрологија и уредување на водотеците. Дипломирала на Градежен факултет-Скопје при УКИМ во 2001 година, магистрирала во 2006 година а докторирала во 2012 година на Градежен факултет-Скопје при УКИМ. На прв циклус ги предава следните предмети: „ Механика на флуиди“ и „Хидролошки моделирања“на СП Градежништво, „ Основи на хидротехника “ на СП Геодезија и „ Хидрологија и уредување на водотеците“ на СП Геотехника. На втор циклус ги предава следните предмети: „ Хидрометрија“ , „ Стохастичка хидрологија“ , „ Параметарска хидрологија“ и „ Физичко-хидраулички модели“ на СП Градежништво-хидротехничка насока.