Организација, технологија и менаџмент во градежништво

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Лазаревска Маријана

Вонреден професор

локал 116

д-р Панчовска Ж. Валентина

Редовен професор

локал 141