Механика и материјали

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Јованоска Милица

Доцент

локал 118

м-р Постолов Никола

Асистент

локал 206

м-р Волчев Ристе

Асистент

локал 206

д-р Тодоров Коце

Вонреден професор

локал 109

д-р Витанов Владимир

Редовен професор

локал 210

д-р Цветковска Мери

Редовен професор

локал 205

д-р Самарџиоска Тодорка

Редовен професор

локал 218