Теорија на конструкции и компјутерска анализа

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

м-р Милкова Кристина

Докторанд

локал 147

д-р Богоевска Симона

ДОЦЕНТ

локал 145

д-р Чурилов Сергеј

Вонреден професор

локал 110

д-р Думова-Јованоска Елена

Редовен професор

локал 108

д-р Алексовски Грозде

Редовен професор

локал 216

д-р Денковска Лилјана

Редовен професор

локал 140