Водоснабдување, канализација и мелиорации

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Тасески Гоце

Вонреден професор

локал 233

д-р Пеливаноски Петко

Редовен професор

локал 155

д-р Доневска Катерина

Редовен професор

локал 132