СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА

Распоред на предмети по семестри и години на студии за академски студии (АС)

Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС
П В
ПРВА ГОДИНА
1 ГР-З-111 Математика 1 I 4 4 8
2 ГР-З-112 Статика I 3 3 8
3 ГР-З-113 Нацртна геометрија I 1 2 3
4 ГР-З-114 Инженерска геологија I 2 2 5
5 ГР-З-115 Градежни конструкции I 3 3 6
6 ГР-З-121-У Математика 2 II 3 3 8
7 ГР-З-122-У Кинематика и динамика II 3 2 5
8 ГР-З-123 Геодезијa II 2 2 5
9 ГР-З-124-У Градежни материјали II 3 2 5
10 ГР-З-125 КАД ориентиран софтвер II 2 2 4
11 ГР-И-12* *Изборен предмет II 2 1 3
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за прва студиска година 28 26 60

* при запишување на летниот семестар од првата студиска година, студентот по сопствен избор избира еден од понудените изборни предмети (вкупно 5) за прва година-летен семестар.

 

Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС
П В
ВТОРА ГОДИНА
1 ГР-З-231-У Јакост на материјалите III 3 3 7
2 ГР-З-232 Нумерички методи во градежништвото III 3 2 6
3 ГР-З-233-У Технологија на бетон III 3 2 5
4 ГР-З-234 Патишта III 3 2 5
5 ГР-З-235-У Механика на флуиди III 3 3 7
6 ГР-З-241-У Линиски системи IV 3 2 5
7 ГР-З-242-У Железници IV 3 2 5
8 ГР-З-243-У Механика на почви IV 3 2 5
9 ГР-З-244-У Еластичност и гранична носивост IV 3 2 5
10 ГР-З-245-У Водовод и канализација IV 3 2 5
11 ГР-З-246 Организација и механизација IV 3 2 5
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за втора студиска година 33 24 60

 

 

 

 

Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС
П В
ТРЕТА ГОДИНА
1 ГР-З-351-У Армиран бетон V 3 3 5
2 ГР-З-352-У Основи на челични конструкции V 3 2 5
3 ГР-З-353-У Површински носачи V 3 2 5
4 ГР-З-354-У Хидротехнички конструкции V 3 2 5
5 ГР-З-355-У Тунели V 2 2 5
6 ГР-З-356 Технологија на изградба V 3 2 5
7 ГР-З-361-У Мостови VI 2 2 5
8 ГР-З-362-У Фундирање VI 3 2 5
9 ГР-И-36** **Изборен предмет 1 VI 2 2 5
10 ГР-И-36** **Изборен предмет 2 VI 2 2 5
11 ГР-И-36** **Изборен предмет 3 VI 2 2 5
12 ГР-З-363 Дипломска работа VI / / 5
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за трета студиска година 28 23 60

 

** при запишување на летниот семестар од третата студиска година, студентот по сопствен избор избира три од понудените изборни предмети (вкупно 12) за трета година-летен семестар.

 

Легенда на кодови за задолжителни предметни програми:

ГР-З-123-У

ГР – градежништво

З – задолжителен предмет

1 – студиска година

2 – семестар

3 – реден број на предметот во дадената листа на предмети за тековниот семестар

У – предметот има предуслов за запишување (стекнато право на потпис од условниот предмет од понискиот семестар) и полагање (положен условен предмет од понискиот семестар). Доколку нема ознака „У“ предметот нема предуслов за запишување/полагање.

 

 

Легенда на кодови за изборни предметни програми:

ГР-И-3601-У

ГР – градежништво

И – изборен предмет

3 – студиска година во која се нуди предметот

6 – семестар во кој се нуди предметот

01 – реден број на предметот во предложената листа на изборни предмети за студиска година во која се нуди предметот

У – предметот има предуслов за запишување (стекнато право на потпис од условниот предмет од понискиот семестар) и полагање (положен условен предмет од понискиот семестар). Доколку нема ознака „У“ предметот нема предуслов за запишување/полагање.

 

 

Изборни наставни предмети на студиската програма

Вид на изборен наставен предмет Број
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 4
Изборни наставни предмети  кои единицата ги обезбедува од Универзитетска листа на изборни предмети 0

 

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Од која единица
П В
*Изборни предмети во прва година (летен семестар)
1 ГР-И-1201 Вовед во програмирање II 2 1 3 Градежен факултет Скопје
2 ГР-И-1202 Одржлив развој во градежништвото II 2 1 3 Градежен факултет Скопје
3 ГР-И-1203 Градежништво и заштита на животната средина II 2 1 3 Градежен факултет Скопје
4 ГР-И-1204 Современи практики за управување со отпад II 2 1 3 Градежен факултет Скопје
5 ГР-И-1205 Водостопанство, хидротехника и екологија II 2 1 3 Градежен факултет Скопје
**Изборни предмети во трета година (летен семестар)
1 ГР-И-3601-У Градежна физика VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
2 ГР-И-3602-У Основи на земјотресно инженерство VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
3 ГР-И-3603-У Алуминиумски конструкции VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
4 ГР-И-3604-У Специјални видови бетон VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
5 ГР-И-3605 Заштита на водите VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
6 ГР-И-3606-У Брани и акумулации VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
7 ГР-И-3607 Градежна регулатива VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
8 ГР-И-3608 Менаџмент во градежништво VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
9 ГР-И-3609-У Одржување на железници VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
10 ГР-И-3610-У Градење на патишта и аеродроми VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
11 ГР-И-3611-У Основи на компјутерско проектирање сообраќајници VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
12 ГР-И-3612-У Геотехнички конструкции VI 2 2 5 Градежен факултет Скопје
Вкупно: 34 27 75