Изборен ГФА1 (општи предмети)

1.     Веројатност и статистика
2.     Нумерички методи
3.     Програмирање
4.     Методи на гранични елементи
5.     Оптимизација на конструкции
6.     Изборен предмет од друга насока
7.     Изборен предмет од друга насока
Изборен ГФБ (предмети со 5 кредити)
1.     Армиранобетонски мостови
2.     Специјални видови бетон
3.     Трајност на бетонски конструкции
4.     Ѕидани конструкции
5.     Основи на асеизмичко проектирање
6.     Испитување на конструкции
Изборен ГФВ (предмети со 6 кредити)
1.     Енергетска ефикасност на објекти
2.     Композитни материјали
3.     Пожарна oтпорност на конструкции
4.     Асеизмичко проектирање на инженерски конструкции
5.     Нелинеарна анализа
6.     Инженерско моделирање
7.     Конструкции од лепено ламелирано дрво
8.     Санација и зајакнување на бетонски конструкции
9.     Челични мостови
10.  Челични покривни конструкции со големи распони
11.  Специјални метални конструкции
12.  Однесување на конструктивни системи од високоградба на земјотрес
 13. Нелинеарно однесување на конструктивни системи од високоградба на земјотрес