Вид на програма Академски студии од втор циклус
Назив на студиската

програма

Македонски Менаџмент со недвижности
Англиски Land management
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата Македонски Магистер по менаџмент со недвижности
Англиски Master of Land management

 

 

Прв семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
1 Граѓанско право 4 + 4 8
2 Катастар на недвижности 4 + 4 8
3 Економија 3 + 2 5
4 Рурална економија 3 + 2 5
5 Изборен група 1 2 + 2 4
Вкупно: 16 + 14 30
Втор семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
6 Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина 4 + 4 8
7 Проценка на недвижности 4 + 4 8
8 Изборен група 2.1 4 + 3 7
9 Изборен група 2.2 2 + 1 3
10 Пазар на недвижности 2 + 2 4
Вкупно: 16 + 14 30
Трет семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
11 Изборен група 3 4 + 3 7
12 Одржлив развој на рурална средина 5 + 4 9
13 Одржлив развој на урбана средина 5 + 4 9
14 Теорија на наука и методологија на истражување 2 + 1 3
15 Слободен изборен 2 + 0 2
Вкупно: 18 + 12 30
Четврт семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
16 Магистерски труд 10 + 10 30

 

 

 

 

Изборни предмети

Р.Бр. Предмет Фонд на часови ЕКТС
  Изборни предмети – група 1
1 Мерни системи во менаџментот со недвижности 2 + 2 4
2 Геодетска мерна технологија 2 + 2 4
Изборни предмети – група 2
1 Земјишни информациони системи 4 + 3 7
2 Современ катастар 4 + 3 7
3 Стратегии за урбан и рурален развој 2 + 1 3
4 Далечинска детекција 2 + 1 3
Изборни предмети – група 3
1 Масовна проценка со ГеоИС 3 + 4 7
2 WEB ориентирани ГеоИС 3 + 4 7

 

Условеност на предмети

Р.бр. П р е д м е т Фонд на часови Условеност
1 Граѓанско право 4+4 нема
2 Катастар на недвижности 4+4 нема
3 Економија 3+2 нема
4 Рурална економија 3+2 нема
5 Мерни системи во менаџментот со недвижности 2+2 нема
6 Геодетска мерна технологија 2+2 нема
7 Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина 4+4 нема
8 Проценка на недвижности 4+4 нема
9 Стратегии за урбан и рурален развој 2+1 нема
10 Земјишни информациони системи 4+3 нема
11 Современ катастар 4+3 нема
12 Пазар на недвижности 2+2 нема
13 Далечинска детекција 2+1 нема
14 Масовна проценка со ГеоИС 4+3 нема
15 WEB ориентирани ГеоИС 4+3
16 Одржлив развој на рурална средина 5+4 нема
17 Одржлив развој на урбана средина 5+4 нема
18 Теорија на наука и методологија на истражување 2+1 нема

 

Покриеност на настава

Р.Б Предмет Предметен наставник
1 Граѓанско право Проф. д-р Родна Живковска
2 Катастар на недвижности Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
3 Економија Проф. д-р Билјана Ангеловска
4 Рурална економија и развој Проф. д-р Пеце Недановски
5 Мерни системи во менаџментот со недвижности Проф. д-р Златко Србиновски
6 Геодетска мерна технологија Проф. д-р Јован Јованов
7 Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина Проф. д-р Дивна Пенчиќ
8 Проценка на недвижности Проф. д-р Јован Јованов
9 Стратегии во руралниот и урбаниот развој Проф. д-р Билјана Ангеловска

 

10 Земјишни информациони системи доц. д-р Ванчо Ѓорѓиев
11 Современ Катастар Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
12 Пазар на недвижности Проф. д-р Глигор Бишев
13 Далечинска детекција Проф. д-р Лазо Димов
14 Масовна проценка со ГеоИС Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
15 WEB ориентирани ГеоИС Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
16 Одржлив развој на рурална средина Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
17 Одржлив развој на урбана средина Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
18 Теорија на наука и методологија на истражување Проф. д-р Тодорка Самарџиоска