Р.бр. Листа на слободни изборни предмети-УКИМ
1 Како функционираат градбите
2 Компјутерски апликации во градежништво
3 Основи на градежништво и животна средина
4 Водостопанство и хидротехника
5 Транспортна инфраструктура
6 Основи на веројатност и статистика
7 Основи на сферна тригонометрија

Студентите бираат слободни изборни предмети од поширока листа од сите студиски програми

која секоја година се утврдува во покриеноста на настава.