Вид на програма Академски студии од втор циклус
Назив на студиската

програма

Македонски Менаџмент со недвижности
Англиски Land management
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата Македонски Магистер по менаџмент со недвижности
Англиски Master of Land management

 

Структурата на студиската програма

Прв семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
1 Граѓанско право 4 + 3 7
2 Катастар на недвижности 3 + 2 8
3 Економија 3 + 3 5
4 Рурална економија 2 + 2 5
5 Изборен група 1 2 + 1 4
Вкупно: 14 + 11 30
Втор семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
6 Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина 3 + 3 8
7 Проценка на недвижности 3 + 4 9
8 Изборен група 2 1 + 1 2
9 Изборен група 2 3 + 3 7
10 Пазар на недвижности 2 + 1 4
Вкупно: 12 + 12 30
Трет семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
11 Изборен група 3 3 + 4 7
12 Одржлив развој на рурална средина 3 + 3 9
13 Одржлив развој на урбана средина 3 + 3 9
14 Теорија на наука и методологија на истражување 2 + 0 3
15 Слободен изборен 2 + 0 2
Вкупно: 10 + 10 30
Четврт семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
16 Магистерски труд 10 + 10 30