Вид на програма Академски студии од втор циклус
Назив на студиската

програма

Македонски Менаџмент со недвижности
Англиски Land management
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
Назив на дипломата Македонски Магистер по менаџмент со недвижности
Англиски Master of Land management

 

 

Прв семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
1 Граѓанско право 4 + 3 7
2 Катастар на недвижности 3 + 2 8
3 Економија 3 + 3 5
4 Рурална економија 2 + 2 5
5 Изборен група 1 2 + 1 4
Вкупно: 14 + 11 30
Втор семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
6 Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина 3 + 3 8
7 Проценка на недвижности 3 + 4 9
8 Изборен група 2 1 + 1 2
9 Изборен група 2 3 + 3 7
10 Пазар на недвижности 2 + 1 4
Вкупно: 12 + 12 30
Трет семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
11 Изборен група 3 3 + 4 7
12 Одржлив развој на рурална средина 3 + 3 9
13 Одржлив развој на урбана средина 3 + 3 9
14 Теорија на наука и методологија на истражување 2 + 0 3
15 Слободен изборен 2 + 0 2
Вкупно: 10 + 10 30
Четврт семестар
Р.Бр. Наставен предмет Часови / Неделно ЕКТС
16 Магистерски труд 10 + 10 30

 

 

 

 

Изборни предмети

Р.Бр. Предмет Фонд на часови ЕКТС
Изборни предмети – група 1
1 Мерни системи во менаџментот со недвижности 2 + 1 4
2 Геодетска мерна технологија 2 + 1 4
Изборни предмети – група 2
1 Просторни модели и анализи 3 + 3 7
2 Современ катастар 3 + 3 7
3 Стратегии за урбан и рурален развој 1 + 1 2
4 Енергетски ефикасни објекти 1 + 1 2
5 Проектен менаџмент 1 + 1 2
Изборни предмети – група 3
1 Масовна проценка со ГеоИС 3 + 4 7
2 Дистрибуирани геоинформациски системи 3 + 4 7

 

Условеност

Р.Бр. Предмет Фонд на часови Условеност
1 Граѓанско право 60 + 45 нема
2 Катастар на недвижности 45 + 30 нема
3 Економија 45 + 45 нема
4 Рурална економија 30 + 30 нема
5 Мерни системи во менаџментот со недвижности 30 + 15 нема
6 Геодетска мерна технологија 30 + 15 нема
7 Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина 30 + 30 нема
8 Проценка на недвижности 45 + 60 нема
9 Земјишни информациони системи 45 + 45 нема
10 Современ катастар 45 + 45 нема
11 Стратегии за урбан и рурален развој 15 + 15 нема
12 Енергетски ефикасни објекти 15 + 15 нема
13 Проектен менаџмент 15 + 15 нема
14 Пазар на недвижности 30 + 15 нема
15 Одржлив развој на рурална средина 45 + 45 нема
16 Одржлив развој на урбана средина 45 + 45 нема
17 Теорија на наука и методологија на истражување 30 + 30 нема
18 Масовна проценка со ГеоИС 45 + 60 нема
19 WEB ориентирани ГеоИС 45 + 60 нема

Покриеност на настава

Р.Бр. Предмет Предметен наставник
1 Граѓанско право Проф. д-р Родна Живковска
2 Катастар на недвижности Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
3 Економија Проф. д-р Билјана Ангеловска
4 Рурална економија Проф. д-р Пеце Недановски
5 Мерни системи во менаџментот со недвижности Проф. д-р Златко Србиновски
6 Геодетска мерна технологија Проф. д-р Златко Богдановски
7 Правни и технички аспекти на просторното планирање и заштита на животна средина Проф. д-р Дивна Пенчиќ
8 Проценка на недвижности Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
9 Стратегии во руралниот и урбаниот развој Проф. д-р Билјана Ангеловска
10 Просторни модели и анализи доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
11 Современ Катастар Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
12 Енергетски ефикасни објекти Проф. д-р Тодорка Самарџиоска
13 Пазар на недвижности Проф. д-р Глигор Бишев
14 Проектен менаџмент Проф. д-р Валентина Панчевска
15 Масовна проценка со ГеоИС Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев
16 Дистрибуирани геоинформациски системи доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
17 Одржлив развој на рурална средина доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
18 Одржлив развој на урбана средина доц. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев
19 Теорија на наука и методологија на истражување Проф. д-р Тодорка Самарџиоска