Вид на програма  

Академски студии од втор циклус

Назив на студиската

програма

 

македонски

Транспортна инфраструктура
 

англиски

Transport infrastructure
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
 

 

Назив на дипломата

 

 

македонски

 

Магистер по технички науки од градежништво во областа на транспортната инфраструктура

 

англиски

 

Master of science in civil engineering field of transport infrastructure

Структурата на студиската програма е организирана во четири семестри според моделот приложен во табелата што следува.

СТУДИСКА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА (ВТОР ЦИКЛУС 3+2) 

Р.Бр Предмет Часови/

Неделно

Европски

Кредити

Прв семестар
1 Математика 2 (*) или Веројатност и статистика 3+3 6
2 Градски сообраќајници 3+2 6
3 Сообраќајна економија 3+2 6
4 Изборен ТИ1

Проектирање патишта (**) (изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ)

3+2 5
5 Изборен ТИ2

Проектирање железници (**) (*изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ)

3+2 5
6 Изборен УКИМ 1 3+2 5
Вкупно: 18+13 33
Втор семестар
7 Процена на проекти од транспортната инфраструктура 3+3 7
8 Управување и одржување на патишта 3+2 6
9 Изборен ТИ3 3+2 5
10 Изборен ТИ4 3+2 5
11 Изборен УКИМ2 3+2 5
Вкупно 15+11 28
Трет семестар
12 Одбрани поглавја од тунели 3+2 6
13 Специјални конструкции на колосек и ДШЛ 3+2 6
14 Проектирање патишта 2 3+2 6
15 Компјутерско проектирање 3+3 7
16 Изборен ТИ5 3+2 5
  15+11 30
Четврт семестар
17 Пракса 0+4 4
18 Магистерска работа 0+25 25
Вкупно 0+29 29

 

Забелешка: (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, доколку не е претходно избран, мора да се слуша во вториот циклус на студии. Ако е избран во прв циклус, се запишува предметот Веројатност и Статистика.

(**) Предмет кој е задолжителен во прв циклус, и доколку на втор циклус се запишува студент од друг факултет, овој предмет мора задолжително да го одбере. Ако е избран во прв циклус, се запишува предмет од изборните од насоката.

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ГРУПА ТИ

 

Р.бр Предмет Фонд на часови Европски кредити
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
1 Планирање на просторот и сообраќајот 3+2 5
2 Одбрани поглавја од менаџмент во градежништвото 3+2 5
3 Градежништво и животна средина 3+2 5
4 Веројатност и статистика 3+3 5
5 Ревизија на безбедност на патиштата 3+2 5
6 Железнички станици 3+2 5
7 Проектирање патишта (*) 3+2 5
8 Проектирање железници (*) 3+2 5
9 Процена на ризици во геотехниката 3+2 5
10 Бетонски мостови 3+2 5
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
1 Горен строј на патишта 3+2 5
2 Горен строј на железници 3+2 5
3 Патни јазли 3+2 5
4 Долен строј на сообраќајници 3+2 5
5 Градење и модернизација на железници 3+2 5
6 Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта 3+2 5
7 Градски сообраќајници II 3+2 5
8 Управување со ризици при реализација на градежни проекти 3+2 5

 

УСЛОВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТИ

Р.бр. П р е д м е т Фонд на часови Условеност
1 Математика 2 (*) 3+3 Нема
2 Градски сообраќајници 3+2 Нема
3 Сообраќајна економија 3+2 Нема
4 Изборен ТИ1

Проектирање патишта (*) (*изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ)

3+2 Нема
5 Изборен ТИ2

Проектирање железници (*) (*изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ)

3+2 Нема
6 Изборен УКИМ 1 3+2 Нема
7 Процена на проекти од транспортната инфраструктура 3+3 Сообраќајна економија
8 Управување и одржување на патишта 3+2 Проектирање патишта
9 Изборен ТИ3 3+2 Табела
10 Изборен ТИ4 3+2 Табела
11 Изборен УКИМ2 2+0 Нема
12 Одбрани поглавја од тунели 3+2 Нема
13 Специјални конструкции на колосек и ДШЛ 3+2 Проектирање железници
14 Проектирање патишта 2 3+2 Проектирање патишта
15 Компјутерско проектирање 3+3 Проектирање патишта, проектирање железници
16 Изборен ТИ5 3+2 Табела
17 Пракса 0+4 Нема
18 Магистерска работа 0+25 Нема

 

 

УСЛОВЕНОСТ НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ, ГРУПА ТИ

 

Р.бр Предмет Условеност
1 Планирање на просторот и сообраќајот Проектирање на патишта
2 Одбрани поглавја од менаџмент во градежништвото Нема
3 Градежништво и животна средина Нема
4 Веројатност и статистика Нема
5 Ревизија на безбедност на патиштата Проектирање патишта, Градски сообраќајници
6 Железнички станици Проектирање Железници
7 Проектирање патишта (*) Нема
8 Проектирање железници (*) Нема
9 Процена на ризици во геотехниката Нема
10 Бетонски мостови Нема
1 Горен строј на патишта Проектирање патишта
2 Горен строј на железници Проектирање железници
3 Патни јазли Проектирање патишта
4 Долен строј на сообраќајници Проектирање патишта, Проектирање железници
5 Градење и модернизација на железници Проектирање Железници
6 Сообраќајно техничка опрема и паркиралишта Проектирање патишта, Градски сообраќајници
7 Градски сообраќајници II Градски сообраќајници

 

8 Управување со ризици при реализација на градежни проекти Нема

 

листа на слободни изборни-уким

Р.бр Предмет Фонд на часови Европски кредити
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
1 Транспортни системи 3+2 5
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
1 Подземни конструкции кај сообраќајници 3+2 5