Вид на програма  

Академски студии од втор циклус

Назив на студиската

програма

 

македонски

Градежништво – Транспортна инфраструктура
 

англиски

Civil Engineering – Transport infrastructure
Акроним /
Институција

предлагач

Градежен факултет при

Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Траење 2 години (4 семестри)
ЕКТС 120
Јазик Македонски
 

 

Назив на дипломата

 

 

македонски

 

Магистер по технички науки од градежништво во областа на транспортната инфраструктура

 

англиски

 

Master of science in civil engineering field of transport infrastructure

 

Структура на студиската програма 

Р.Бр Предмет Часови/

Неделно

Европски

Кредити

Прв семестар
1 Математика 2 (*) или Веројатност и статистика 3+3 6
2 Градски сообраќајници 3+2 6
3 Сообраќајна економија 3+2 6
4 Изборен ТИ1

Проектирање патишта (**) (изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ)

3+2 5
5 Изборен ТИ2

Проектирање железници (**) (*изборен предмет за студенти кои не дипломирале на ГФ)

3+2 5
6 Изборен УКИМ 1 3+2 5
Вкупно: 18+13 33
Втор семестар
7 Процена на проекти од транспортната инфраструктура 3+3 7
8 Управување и одржување на патишта 3+2 6
9 Изборен ТИ3 3+2 5
10 Изборен ТИ4 3+2 5
11 Изборен УКИМ2 3+2 5
Вкупно 15+11 28
Трет семестар
12 Одбрани поглавја од тунели 3+2 6
13 Специјални конструкции на колосек и ДШЛ 3+2 6
14 Проектирање патишта 2 3+2 6
15 Компјутерско проектирање 3+3 7
16 Изборен ТИ5 3+2 5
  15+11 30
Четврт семестар
17 Пракса 0+4 4
18 Магистерска работа 0+25 25
Вкупно 0+29 29

 

Забелешка: (*) Предмет кој е понуден за избор во првиот циклус на студии, доколку не е претходно избран, мора да се слуша во вториот циклус на студии. Ако е избран во прв циклус, се запишува предметот Веројатност и Статистика.

(**) Предмет кој е задолжителен во прв циклус, и доколку на втор циклус се запишува студент од друг факултет, овој предмет мора задолжително да го одбере. Ако е избран во прв циклус, се запишува предмет од изборните од насоката.