Докторанди

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

м-р Волчев Ристе

Докторанд

локал 206

м-р Јованоска Милица

Докторанд

локал 118

м-р Касаповски Филип

Докторанд

локал 139

м-р Постолов Никола

Докторанд

локал 206