Редовен професор

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

д-р Арангеловски Тони

Редовен професор

локал 134

д-р Витанов Владимир

Редовен професор

локал 210

д-р Денковска Лилјана

Редовен професор

локал 140

д-р Димитриевски Љупчо

Редовен професор

локал 148

д-р Димов Лазо

Редовен професор

локал 138

д-р Доневска Катерина

Редовен професор

локал 132

д-р Думова-Јованоска Елена

Редовен професор

локал 108

д-р Ѓешовска Виолета

Редовен професор

локал 246

д-р Ѓорѓевски Спасен

Редовен професор

локал 107

д-р Ѓорѓиев Ванчо

Редовен професор

локал 249

д-р Јовановски Милорад

Редовен професор

локал 130

д-р Јосифовски Јосиф

Редовен професор

локал 130

д-р Кракутовски Зоран

Редовен професор

локал 128

д-р Марковски Горан

Редовен професор

локал 160

д-р Мијоски Горан

Редовен професор

локал 114

д-р Мославац Дарко

Редовен професор

локал 127

д-р Панчовска Ж. Валентина

Редовен професор

локал 141

д-р Пеливаноски Петко

Редовен професор

локал 155

д-р Петковски Љупчо

Редовен професор

локал 135

д-р Петрушева Силвана

Редовен професор

локал 143

д-р Самарџиоска Тодорка

Редовен професор

локал 218

д-р Србиноски Златко

Редовен професор

локал 123

д-р Цветановски Петар

Редовен професор

локал 159

д-р Цветковска Мери

Редовен професор

локал 205

д-р Чурилов Сергеј

Редовен професор

локал 110