Наставен кадар

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

Редовни професори

д-р Алексовски Грозде

Редовен професор

локал 216

д-р Денковска Лилјана

Редовен професор

локал 140

д-р Димитриевски Љупчо

Редовен професор

локал 148

д-р Димов Лазо

Редовен професор

локал 138

д-р Доневска Катерина

Редовен професор

локал 132

д-р Думова-Јованоска Елена

Редовен професор

локал 108

д-р Ѓорѓевски Спасен

Редовен професор

локал 107

д-р Ѓорѓиев Ванчо

Редовен професор

локал 249

д-р Јовановски Милорад

Редовен професор

локал 130

д-р Кракутовски Зоран

Редовен професор

локал 128

д-р Марковски Горан

Редовен професор

локал 160

д-р Мославац Дарко

Редовен професор

локал 127

д-р Панчовска Ж. Валентина

Редовен професор

локал 141

д-р Пеливаноски Петко

Редовен професор

локал 155

д-р Петковски Љупчо

Редовен професор

локал 135

д-р Петрушева Силвана

Редовен професор

локал 143

д-р Самарџиоска Тодорка

Редовен професор

локал 218

д-р Србиноски Златко

Редовен професор

локал 123

д-р Цветановски Петар

Редовен професор

локал 159

д-р Цветковска Мери

Редовен професор

локал 205

Вонредни професори

д-р Арангеловски Тони

Вонреден професор

локал 134

д-р Богдановски Златко

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 139

д-р Велинов Даниел

Вонреден професор

локал 137

д-р Витанов Владимир

Вонреден професор

локал 210

д-р Ѓешовска Виолета

Вонреден професор

локал 246

д-р Ѓорѓиев Ѓорѓи

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 238

д-р Зафировски Златко

Вонреден професор

локал 166

д-р Јосифовски Јосиф

Вонреден професор

локал 130

д-р Лазаревска Маријана

Вонреден професор

локал 116

д-р Мијоски Горан

Вонреден професор

локал 114

д-р Мисајлески Зоран

Вонреден професор

локал 142

д-р Наков Дарко

Вонреден професор

локал 262

д-р Огњеновиќ Слободан

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 139

д-р Папиќ Јован

Вонреден професор

локал 157

д-р Пешевски Игор

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 239

д-р Поповски Денис

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 162

д-р Тасески Гоце

Вонреден професор

локал 233

д-р Тодоров Коце

Вонреден професор

локал 109

д-р Чурилов Сергеј

Вонреден професор

локал 110

Доценти

д-р Митовски Стевчо

Доцент

локал 136

д-р Насевски Митре

Доцент

локал 150

м-р Богоевска Симона

ДОЦЕНТ

локал 145

Асистенти

м-р Иваноски Драган

Асистент

локал 120

м-р Партиков Миле

Асистент

локал 162

м-р Чифлиганец Цветанка

Асистент

локал 118

Докторанди

м-р Абази Сеад

Докторант

локал 153

м-р Волчев Ристе

Докторанд

локал 206

м-р Јованоска Милица

Докторанд

локал 118

м-р Касаповски Филип

Докторанд

локал 139

м-р Милкова Кристина

Докторанд

локал 147

м-р Постолов Никола

Докторанд

локал 206

м-р Сусинов Бојан

Докторант

локал 248