Ана Групчева

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

Весна Стојковска

Секретар на факултет (лок. 113)

Виолета Манакова

Самостоен референт администратор (лок. 144)

д-р Алексовски Грозде

Редовен професор

локал 216

д-р Арангеловски Тони

Вонреден професор

локал 134

д-р Велинов Даниел

Вонреден професор

локал 137

д-р Витанов Владимир

Вонреден професор

локал 210

д-р Денковска Лилјана

Редовен професор

локал 140

д-р Димитриевски Љупчо

Редовен професор

локал 148

д-р Димов Лазо

Редовен професор

локал 138

д-р Доневска Катерина

Редовен професор

локал 132

д-р Думова-Јованоска Елена

Редовен професор

локал 108

д-р Ѓешовска Виолета

Вонреден професор

локал 246

д-р Ѓорѓевски Спасен

Редовен професор

локал 107

д-р Ѓорѓиев Ванчо

Редовен професор

локал 249

д-р Ѓорѓиев Ѓорѓи

Доцент

локал 238

д-р Зафировски Златко

Вонреден професор

локал 166

д-р Јовановски Милорад

Редовен професор

локал 130

д-р Јосифовски Јосиф

Вонреден професор

локал 130

д-р Кракутовски Зоран

Редовен професор

локал 128

д-р Лазаревска Маријана

Вонреден професор

локал 116

д-р Марковски Горан

Редовен професор

локал 160

д-р Мијоски Горан

Вонреден професор

локал 114

д-р Мисајлески Зоран

Вонреден професор

локал 142

д-р Митовски Стевчо

Доцент

локал 136

д-р Мославац Дарко

Редовен професор

локал 127

д-р Наков Дарко

Вонреден професор

локал 262

д-р Насевски Митре

Доцент

локал 150

д-р Панчовска Ж. Валентина

Редовен професор

локал 141

д-р Папиќ Јован

Вонреден професор

локал 157

д-р Пеливаноски Петко

Редовен професор

локал 155

д-р Петковски Љупчо

Редовен професор

локал 135

д-р Петрушева Силвана

Редовен професор

локал 143

д-р Пешевски Игор

Доцент

локал 239

д-р Поповски Денис

Доцент

локал 162

д-р Самарџиоска Тодорка

Редовен професор

локал 218

д-р Србиноски Златко

Редовен професор

локал 123

д-р Тасески Гоце

Вонреден професор

локал 146

д-р Тодоров Коце

Доцент

локал 109

д-р Цветановски Петар

Редовен професор

локал 159

д-р Цветковска Мери

Редовен професор

локал 205

Ивановски Милорад

Виш технички соработник (лок. 105)

Ивона Татабитовска

Раководител на одделение за студентски прашања (лок. 202)

Јордан Костовски

Самостоен референт за благајна (лок. 163)

Лидија Бислимоска

Раководител на одделение за финансиско,сметководствено и материјално работење (лок. 163)

м-р Абази Сеад

Докторант

локал 153

м-р Богоевска Симона

Асистент

локал 145

м-р Волчев Ристе

Докторанд

локал 206

м-р Иваноски Драган

Асистент

локал 120

м-р Јованоска Милица

Докторанд

локал 118

м-р Касаповски Филип

Докторанд

локал 139

м-р Милкова Кристина

Докторанд

локал 147

м-р Партиков Миле

Асистент

локал 162

м-р Постолов Никола

Докторанд

локал 206

м-р Сусинов Бојан

Докторант

локал 248

м-р Чифлиганец Цветанка

Асистент

локал 118

Магдалена Попоска

Советник за библиотечно работење (лок. 119)

Наташа Ивановска

Самостоен референт архивар (лок. 112)

Соња Цветковска

Самостоен референт за сметководствени работи (лок. 163)

Сузана Тилева

Советник за студентски прашања (лок. 202)

Тања Стојчевска

Самостоен референт за човечки ресурси (лок. 212)

Фросина Спасовска Јакимовска

Советник за деловно работење (лок. 203)

Христијан Димов

Раководител на Одделението за ИКТ (лок. 106)