Ана Групчева

Телефон на факултетот (централа): +389 2 3116 066

Весна Стојковска

Секретар на факултет (лок. 113)

Виолета Манакова

Самостоен референт администратор (лок. 144)

д-р Абази Сеад

Доцент

локал 153

д-р Арангеловски Тони

Редовен професор

локал 134

д-р Богдановски Златко

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 139

д-р Богоевска Симона

ДОЦЕНТ

локал 145

д-р Велинов Даниел

Вонреден професор

локал 137

д-р Витанов Владимир

Редовен професор

локал 210

д-р Денковска Лилјана

Редовен професор

локал 140

д-р Димитриевски Љупчо

Редовен професор

локал 148

д-р Димов Лазо

Редовен професор

локал 138

д-р Доневска Катерина

Редовен професор

локал 132

д-р Думова-Јованоска Елена

Редовен професор

локал 108

д-р Ѓешовска Виолета

Редовен професор

локал 246

д-р Ѓорѓевски Спасен

Редовен професор

локал 107

д-р Ѓорѓиев Ванчо

Редовен професор

локал 249

д-р Ѓорѓиев Ѓорѓи

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 238

д-р Зафировски Златко

Вонреден професор

локал 166

д-р Јовановски Милорад

Редовен професор

локал 130

д-р Јованоска Милица

Доцент

локал 118

д-р Јосифовски Јосиф

Редовен професор

локал 130

д-р Касаповски Филип

Доцент

локал 139

д-р Кракутовски Зоран

Редовен професор

локал 128

д-р Лазаревска Маријана

Вонреден професор

локал 116

д-р Марковски Горан

Редовен професор

локал 160

д-р Мијоски Горан

Редовен професор

локал 114

д-р Милкова Кристина

Доцент

локал 147

д-р Мисајлески Зоран

Вонреден професор

локал 142

д-р Митовски Стевчо

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 136

д-р Мославац Дарко

Редовен професор

локал 127

д-р Наков Дарко

Редовен професор

локал 262

д-р Насевски Митре

Доцент

локал 150

д-р Огњеновиќ Слободан

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 139

д-р Панчовска Ж. Валентина

Редовен професор

локал 141

д-р Папиќ Јован

Редовен професор

локал 157

д-р Партиков Миле

Доцент

локал 162

д-р Пеливаноски Петко

Редовен професор

локал 155

д-р Петковски Љупчо

Редовен професор

локал 135

д-р Петрушева Силвана

Редовен професор

локал 143

д-р Пешевски Игор

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 239

д-р Поповски Денис

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР

локал 162

д-р Самарџиоска Тодорка

Редовен професор

локал 218

д-р Србиноски Златко

Редовен професор

локал 123

д-р Сусинов Бојан

Доцент

локал 248

д-р Тасески Гоце

Вонреден професор

локал 233

д-р Тодоров Коце

Вонреден професор

локал 109

д-р Цветановски Петар

Редовен професор

локал 159

д-р Цветковска Мери

Редовен професор

локал 205

д-р Чурилов Сергеј

Редовен професор

локал 110

Ивона Татабитовска

Раководител на одделение за студентски прашања (лок. 202)

Лидија Бислимоска

Раководител на одделение за финансиско,сметководствено и материјално работење (лок. 163)

Магдалена Попоска

Советник за библиотечно работење (лок. 119)

Наташа Ивановска

Самостоен референт архивар (лок. 112)

Соња Цветковска

Самостоен референт за сметководствени работи (лок. 163)

Сузана Тилева

Советник за студентски прашања (лок. 202)

Тања Стојчевска

Самостоен референт за човечки ресурси (лок. 212)

Фросина Спасовска Јакимовска

Советник за деловно работење (лок. 203)

Христијан Димов

Раководител на Одделението за ИКТ (лок. 106)